Zásady ochrany osobních údajů

Družstvo truhlářů v Praze - Karlíně
IČ 14890356
Křižíkova 70/67, 186 00 Praha 8, Karlín
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 445

My,jako správce osobních údajů, Vás, jako uživatele webových stránek https://www.ab-truhlarstvi.cz , informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Proč a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
5. Jaká práva máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat jakoukoliv část zásad vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mailové adrese: druzstvotruhlaru@centrum.cz 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky jsou určeny pro osoby starší 18 ti let, tudíž osobní údaje děti nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek za účelem vypracování cenové nabídky, budete požádáni o vyplnění údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být:

  • Vaše jméno a příjmení,
  • obchodní firma,
  • IČO a DIČ
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby pro podepisování a rozhodování
  • adresa nebo sídlo společnosti,
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo pro urychlení vyřízení Vaší poptávky

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Google Analytics – anonymní sledování návštěvnosti stránek (nelze spojit s konkrétní osobou či osobním údajem).

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme pouze k tomu, abychom Vám mohli zaslat vypracovanou cenovou nabídku, případně pro její vypracování, doplnění, abychom získali další podrobnější informace. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze ve vztahu ke zpracování cenové nabídky.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme využít, pokud to bude nutné při zajišťování Vaší zakázky subdodavatelem. Poskytnutí minimálně jména a příjmení
a e-mailové adresy je nutné pro zaslání cenové nabídky. Pro účely smlouvy potom bude zapotřebí poskytnutí zbývajících osobních údajů. Bez těchto údajů nemůžeme zaslat cenovou nabídku, případně uzavřít smlouvu na zakázku.

K jiným účelům nebudou Vaše osobní údaje použity.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše firma. Pokud to bude nezbytné, budou některé, v omezené míře, osobní údaje poskytnuty subdodavateli pro zhotovení zakázky.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, pokud nebudeme vědět, že jste naši cenovou nabídku nevybrali, dokud nebude zakázka dokončena, maximálně po dobu nutnou dle zákona o účetnictví.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
A. právo na přístup k osobním údajům;
B. právo na opravu;
C. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
D. právo na omezení zpracování údajů;
E. právo vznést námitku proti zpracování; a
F. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese druzstvotruhlaru@centrum.cz  

Dozorový úřad je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely,
v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz
znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (1.) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2.) zpracování je protiprávní, (3.) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4.) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely cenové nabídky nebo pro účely smlouvy o zakázce.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 22.5.2018.